کنفرانس علمی بسته خدمات نوین سالمندان

واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۲/۲۷جهت پزشکان شهرستان اقدام به برگزاری کنفرانس علمی با موضوع بسته خدمات نوین سالمندان در محل اتاق کنفرانس این شبکه بهداشت نمود.در این کارگاه آموزشی سرکار خانم دکتر درخشان متخصص بیماریهای داخلی در مورد اختلالات فشار خون،دیابت وچربی خون مطالب جامع آموزشی رابیان و در ادامه آقای دکتر صابری در خصوص افسردگی و عدم تعادل و سکوت مطالب علمی خود را ارائه نمودند.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون