کارگروه ابلاغ سند ملی ایدز

در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۴ جلسه کارگروه ایدز با حضور فرماندار محترم شهرستان و مسئولین و نمایندگان ادارات، سازمان ها و ارگان های شهرستانی در محل فرمانداری تشکیل گردید .در این جلسه آقای حجاری ضمن ارائه سند ملی مبارزه با ایدز (HIV) در کشور انتظارات سیستم بهداشتی درمانی از ادارات حاضر در جلسه را با ارائه شرح وظایف پیشنهادی تعییین نمودند. سپس فرماندار محترم شهرستان دستورات و راهنمایی های لازم را جهت پیشبرد اهداف سند ملی ایدز عنوان نمودند و خواستار همت و تلاش عمومی جهت آگاه سازی جوانان و اقشار مختلف جامعه در مقابل این بیماری با توسعه آموزشی و توجه به گروه های ویژه شدند.