کارگاه آموزشی نحوه نمونه گیری مالاریا ، دیفتری و سیاه سرفه

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخهای هفتم و هشتم مردادماه سال جاری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نحوه نمونه گیری مالاریا و دیفتری و سیاه سرفه جهت گروه هدف بهورزان شاغل در این شبکه بهداشت نمود.در این کارگاه دوروزه آقای مهندس میر دامادی مسئول آزمایشگاه مالاریای استان به دوصورت تئوری و عملی نحوه نمونه گیری را آموزش دادند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون