کارگاه آموزشی طراحی ایستگاه کاری

واحد مهندسی بهداشت حرفه ای  شبکه بهداشت و درمان شهرستان  تیران و کرون در تاریخ۹۵/۹/۱۶ اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی جهت کاردان ها و کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه های بهداشت و درمان تیران و کرون، نجف آباد و خمینی شهر پیرامون طراحی ایستگاه کاری  نمود. استاد مدرس این دوره آقای مهندس امیر حسین ملا آقا بابایی کارشناس ارگونومی مرکز بهداشت استان اصفهان بودند و مطالب جامع خود را بر اساس شاخص های آنترو پومتری ارائه نمو دند.