کارگاه آموزشی بیماریهای غیر واگیر در بارداری

واحد سلامت خانوده و جمعیت (برنامه سلامت مادران)شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای ارتقاء سطح آگاهی علمی بهورزان شاغل، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه بیماریهای غیر واگیر در بارداری و آزمایشات مرتبط با بارداری در محل سالن کنفرانس این شبکه نمود.دراین کارگاه سرکار خانم دکتر عینی و خانم جعفر زاده به عنوان مدرسین مطالب جامع  خود را ارئه نمودند.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون