کارگاه آموزشی ایدز ویژه پزشکان

در تاریخ ۹۵/۰۹/۰۳ واحد مبارزه با بیماری ها اقدام به برگزاری برنامه آموزشی و بازآموزی ایدز و ابلاغ سند ملی ایدز جهت پزشکان و مدیران محترم مراکز بهداشتی نمودند. در این جلسه آقای حجاری توضیحات لازم در خصوص سند ملی ایدز و اقدامات پیشنهادی جهت پیشبرد اهداف نظام سلامت را ارائه نمودند. در ادامه سرکار خانم دکتر سراج پزشک پایگاه مشاوره بیماری های رفتاری در خصوص بیماری ایدز و موارد مواجهه شغلی مطالب لازم را ارائه نمودند.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون