پوشش امداد سلامت راهپیمایی عظیم یوم الله۲۲بهمن ماه

کارکنان خدوم اورژانس پیش بیمارستانی۱۱۵شهرستان تیران و کرون همگام با حضور آحاد مختلف مردم شهرستان تیران و کرون در راهپیمایی عظیم یوم الله۲۲بهمن، ضمن شرکت در این خروش و حماسه ملی به پوشش امداد سلامت این مراسم بزرگ و جشن ملی پرداختند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون