پزشک خانواده

با پیگیری های به عمل آمده از سوی مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

جناب آقای دکتر عظمتی، مرکز بهداشتی درمانی شهری عسگران و ۲ مرکز بهداشتی درمانی

روستا های خرمنان و قهریزجان دارای پزشک خانواده گردیدند و اهالی محترم از حضور پزشک بهره مند شدند.


 


روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون