پایش عملکرد برنامه پزشک خانواده

در راستای پایش عملکرد برنامه پزشک خانواده در تاریخ۹۵/۱۰/۱۵جناب آقای دکتر ادیب فر کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت وزارتخانه و جناب آقای خسروی کارشناس توسعه شبکه مرکز بهداشت استان از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی میر آباد بازدید بعمل آوردند.در پایان بازدید آقای دکتر ادیب فر ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم سلامت، چالشها و نواقص نیز را یاد آوری نمودند.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون