همایش تقدیر از مدیران و مربیان بهداشت مدارس مروج سلامت

واحد سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۰ در همایش تقدیر از فعالان حوزه سلامت آموزش و پرورش شهرستان  از ۲۲ نفر از مدیران و مربیان و رابطین بهداشت مدارس مروج چهار و سه ستاره طرح مروج سلامت تقدیرنمود . هم چنین در این همایش از  ۱۵ نفر از همکاران حوزه سلامت  توسط  آموزش و پرورش تقدیر بعمل آمد .

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون