معرفی واحد و شرح وظایف

۱-شناخت و آگاهي لازم از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها و كارخانجات، مشاغل كشاورزي و خدمات در منطقه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ريزي جهت بازديد از واحد هاي مذكور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي

۲-همكاري در تنظيم و پيگيري برنامه هاي آجرائي در زمينه مبارزه با بيماريهاي ناشي از كار، بيماريهاي واگير، مسموميت ها و حوادث و سوانح ناشي از كار با همكاري پزشك طب کار

۳-آگاهي از حدود ملي تماس شغلي عوامل بيماريزا به منظور ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار كه به نحوي به سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين لطمه وارد مي سازد.

۴-نمونه برداري، اندازه گيري، تجزيه و تحليل ارزيابي عوامل زيان آور و مسائل ارگونوميك « تطبيق انسان با كار و بالعكس » در محيط كار و ارائه طريق بمنظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود

۵-بررسي و شناخت كارهاي سخت و زيان آور در حرف گوناگون و برنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط كار و معرفي شاغلين بمنظور انجام معاينات دوره اي

۶-آشنائي با اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( P.H.C) و فعاليت و نظارت در زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت حرفه اي در سيستم شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور

۷-نظارت و پيگيري در امر توسعه، تاسيس، تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار و نظارت بر حسن انجام كار بهداشياران كار و پرسنل مراكز مذكور با توجه به آئين نامه ها و دستورالعملهاي موجود

۸-آشنائي و آموزش و نظارت كامل در اجراي طرح هاي بهداشت حرفه اي

۹-تشكيل دوره هاي آموزشي و باز آموزي براي بهداشتياران كار، بهورزان، كاردانهاي بهداشتي و اعضاء كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با توجه به دستورالعملها و آئين نامه هاي موجود

۱۰-آشنايي با سيستم شبكه و مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت بمنظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سيستم شبكه در جهت ارائه خدمات ادغام يافته

۱۱-همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مراكز بهداشت در زمينه اجراي و ارائه طرحهاي بهداشتي و دستورالعملهاي ستادي بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه

۱۲-هماهنگي و همكاري با كارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي و حرفه اي

۱۳-اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همكاري با موسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل زيان آور محيط كار

۱۴-اعلام نواقص و صدور اخطاريه و رسيدگي به شكايات واصله در رابطه با كليه واحد هاي توليدي (صنعت، معدن، كشاورزي، خدمات) با توجه به قوانين و مقررات موجود

۱۵-آشنايي با مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، تشكيلات وزارت بهداشت و درمان در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي بهداشت حرفه اي

۱۶-جمع آوري و ارسال به موقع آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي مطابق با فرمهاي مصوب

۱۷-مطالعه و بررسي آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه هاي مختلف بهداشت حرفه اي ( عوامل زيان آور و روشهاي اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل )

۱۸-ارائه و اجراي روشهاي اجرائي در جهت پايش و كنترل عوامل زيان آور موجود در محيطهاي كار منطقه