معرفی واحد و شرح وظایف

 

۱-مسوولیتهای اطلاعاتی

- پژوهش های کاربردی(کیفی و کمی) در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت

- جمع آوری ، تحلیل و ارائه اطلاعات و گزارش ادواری در زمینه اطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت

- تهیه و تولید منابع آموزشی مورد نیاز و ترویج رویکردهای نوین آموزش سلامت به مشتریان

- تشکیل و به روز نمودن بانک اطلاعات آموزش سلامت شهرستان

- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اطلاعات تخصصی آموزش سلامت به شرکای برنامه های آموزش سلامت شهرستان

- انجام امور محوله

- پایش ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزشی در سطح شهرستان

- تهیه و ارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق

۲-مسوولیتهای آموزشی

- مشارکت در طراحی برنامه نیازسنجی آموزشی جامعه تحت پوشش به تفکیک گروه های هدف شهرستان

- اجرای برنامه نیازسنجی با همکاری کارشناسان شهرستان

- تهیه اولویتهای آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان به تفکیک گروههای هدف

- نظارت بس فرآیند طراحی برنامه های آموزش سلامت واحدهای شهرستان

- نیازسنجی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی در توانمندسازی کارکنان سلامت شهرستان

- نظارت بر فرآیند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت شهرستان

- نظارت بر فرآیند ارزشیابی مداخلات آموزشی و رسانه های تولید شده در مرکز بهداشت شهرستان

- مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های چندرسانه ای و آموزش همگانی شهرستان

- انجام امور محوله

- پایش ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیتها و مداخلات آموزشی شهرستان

- تهیه و ارائه عملکرد به سطح مافوق

۳-مسوولیتهای ارتباطی

- نظارت و هدایت برنامه های ارتباطی و آموزشی از طریق مدیریت کمیته های هماهنگی درون بخشی و پیگیری اجرای مصوبات شهرستان

- توسعه ارتباط برون بخشی و بازاریابی اجتماعی سلامت از طریق شناسایی ، طبقه بندی و جلب مشارکت افراد و گروههای حامی سلامت همچون خیرین و واقفین ، مراکز و سازمان های دولتی ، غیردولتی و خصوصی

- برنامه ریزی ،اجراء وارزشیابی مناسبتهای سلامت شهرستان

- جذب، سازماندهی وتوانمندسازی رابطین سلامت،اعم ازسازمانهاوادارات درجهت ارتقای سطح سلامت افراد،خانواده وجوامع در سطح شهرستان

- شناسایی،طبقه بندی وجلب مشارکت رسانه های جمعی درراستای ترویج مفاهیم سلامت درجامعه درسطح شهرستان

- تهیه برنامه های مشارکتی درزمینه آموزش وارتقای سلامت با صداوسیما وسایر رسانه های گروهی شهرستان

- بررسی نقش ،دسترسی ،استفاده واثربخشی رسانه های جمعی در آموزش وارتقای سلامت در شهرستان

- انجام امورمحوله

- پایش، نظارت،کنترل وارزشیابی فعالیتها ومداخلات آموزش سلامت

- تهیه وارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق

۴- مسؤلیتهای تولید

- برنامه ریزی وتأمین تجهیزات تولید رسانه های آموزش سلامت شهرستان

- شناسایی موسسات برتر در طراحی وچاپ وتولیدرسانه

- ایجادبانک رسانه واحدآموزش سلامت شهرستان ازطریق دریافت ، آرشیو وایجاددسترسی به مواد آموزشی تولید شده

- هدایت ونظارت برفرایند تولید وانتشاروارزشیابی مواد ورسانه های آموزش سلامت شهرستان

- هدایت ونظارت برپیش آزمون مواد آموزشی وتحلیل نتیجه وارسال آن به طراحان مواد آموزشی شهرستان

- برنامه ریزی وتخصیص مواد آموزشی و رسانه های آموزش تولیدشده

- اطلاع رسانی در زمینه مواد آموزشی دریافت شده به متقاضیان

- انجام امورمحوله

- پایش، نظارت،کنترل وارزشیابی فعالیتها ومداخلات آموزشی

- تهیه وارائه گزارش عملکرد به سطح مافوق

شرح وظایف واحد آموزش سلامت در سطح مرکز بهداشت شهرستان:

۱-برنامه ریزی آموزشی و نظارت برفعالیت آموزشی

۲-تشکیل کمیته علمی مرکز بهداشت شهرستان و بررسی مشکلات آموزشی و تأیید رسانه های آموزشی

۳-پیگیری کمیته های اجرایی آموزش سلامت مراکز و فیدبک آن

۴-تشکیل جلسات آموزشی رابطین بهداشتی ادارات شهرستان

۵-نظارت و آموزش طرح درس نویسی مرکز بهداشت شهرستان و واحدهای تابعه

۶-نظارت تیمی واحدی از مراکز بهداشتی درمانی تابعه و...

۷-اجرای دستورالعملهای واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت استان