previous pauseresume next

معرفی واحد و شرح وظایف واحد بهورزی

  ماموریت واحد بهورزی

 

مرکز آموزش بهورزی وظیفه تربیت نیروی بهورزی، آموزش و بازآموزی پرسنل محیطی اعم از بهورزان

(در همه موارد) و یا سایر اعضای تیم سلامت را با استفاده از آخرین دستورالعمل های موجود بر عهده دارد.

این فعالیت ها به اضافه نظارت بر خدمات       رده های محیطی جهت تغییر نگرش و عملکرد و ارتقاء

دانش پرسنل بوده و در نهایت تغییر رفتار ایشان به منظور تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه انجام می گیرد.

مرکز آموزش بهورزی به عنوان یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان

و تحت نظارت رئیس مرکز بهداشت شهرستان اداره می شود و با توجه به گستردگی

خدمات ارائه شده توسط بهورزان، لزوم آموزش مداوم آنان پس از فارغ التحصیلی نیز

کاملاً محسوس بوده و نیاز به متولی خاص در سیستم دارد که آموزش بهورزی این

وظیفه را در کنار جذب و تربیت آنان بر عهده دارد. ابزارهای پایش موجود اعم از پزشک

خانواده و سایر گروه های هدف به منظور پایش و ارزشیابی عملکرد تیم سلامت انجام   

    می گیرد و بر اساس مشکلات موجود در چک لیست جهت تیم سلامت جلسات

آموزشی و بازآموزی انجام خواهد شد. به طوری کلی می توان شرح وظایف آموزش بهورزی را در بندهای زیر خلاصه کرد.

 

۱-    پذیرش بهورز جهت روستاهایی که بهورز مورد نیاز می باشد.

۲-    تشکیل شورای مربیان، شورای بهورزی جهت پیگیری مشکلات بهورزان

۳-    انجام نیازسنجی و آموزش و بازآموزی بهورزی در حیطه شناختی و عملکردی

۴-    تنظیم برنامه نظارت و پایش طبق نیازسنجی و اولویت بندی در حیطه عملکردی و چک لیست مهارتی

۵-    برنامه ریزی و آموزش فنی خدمت رده های محیطی (اعضاء تیم سلامت)

۶-    بررسی مشکلات مختلف شخصی-خانوادگی بهورزان

فرآیندها و ریز فرآیندهای برنامه آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت

۱) پذیرش بهورز:

۱-۱ : مشخص کردن محل های جذب بهورز

الف: درخواست مجوز جذب بهورز از معاونت بهداشتی

ب: جمع آوری لیست پست های بلاتصدی بهورزان از کارگزینی

ج: تشکیل کمیته پذیرش بهورز برای الویت بندی نیاز به جذب بهورز با توجه به مجوز تخصیص داده شده استانی

 

۲-۱: نیرویابی

الف: ارسال اطلاعیه نحوه پذیرش بهورز و نامه همراه آن،بعد از مشخص شدن لیست محل های پذیرش به روستای مربوطه

ب: جمع آوری لیست داوطلبان واجد شرایط آزمون بهورزی از خانه های بهداشت مربوطه

 

۳-۱: آزمون کتبی

الف: اطلاع رسانی به داوطلبین در خصوص محل و زمان برگزاری آزمون

ب: هماهنگی با حراست مرکز بهداشت شهرستان

ج: تهیه و صدور کارت جهت داوطلبین بهورزی

د: برگزاری آزمون با حضور ناظر استانی نماینده گزینش و حراست دانشگاه و شهرستان محل برگزاری آزمون

 

۴-۱: آزمون مصاحبه

الف: مشخص کردن سه برابر ظرفیت پذیرش بهورز از بین داوطلبینی که بالاترین امتیاز را کسب کرده اند جهت شرکت در آزمون مصاحبه

ب: انجام هماهنگی های لازم با مصاحبه کنندگان

ج: هماهنگی با حراست، معاونت بهداشتی، گسترش، به منظور برگزاری زمان مصاحبه

د: برگزاری آزمون مصاحبه و اعلام نتایج نهایی به پذیرفته شدگان پس از اعلام از طرف مرکز بهداشت استان

 

۲) تربیت و آموزش بهورز:

۱-۲: یکسان سازی دوره آموزشی و کارآموزی دانش آموزان بهورزی:

الف: ایجاد هماهنگی بین مراکز تربیت کننده و دارای دانش آموز در زمان آموزش داوطلبین بلاخص در زمان کارآموزی پایه دوم

ب: تشکیل جلسه برای رفع مشکلات دانش آموزان بهورزی با مراکز تربیت کننده بهورز و دارای دانش آموز

 

۲-۲:ادامه تحصیل بهورزان واجد شرایط:

الف: هماهنگی با شهرستان محل تحصیل بهورزان واجد شرایط

 

۳)توانمند سازی کارکنان نظام سلامت:

۱-۳: برنامه ریزی آموزشی و برگزاری کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی در این راستا

الف: نیاز سنجی آموزشی و تعیین الویت های گروه های هدف و ارسال به مرکز بهداشت استان

ب: مطالعه و اجرای دستور العمل آموزش های هر سال و ارسال به واحدهای فنی

ج: دریافت فرم ۲۶ دوره های آموزشی و برگزاری کمیته آموزش شهرستان و بررسی دوره ای آموزشی و ارسال تائیدیه به واحد آموزش بهورزی استان

د: دریافت گزارش دوره های اجرا شده از واحد ها و ارسال پسخوراند

ه: همکاری با آموزش کارکنان

و: نظارت و پایش عملکردواحد های برگزار کننده با استفاده از چک لیست برگزاری دوره های آموزشی

ز:جمع بندی و ارسال برنامه های آموزشی گروه های هدف

ح: ارسال فصلی نتایج آموزش و بازآموزی بهورزان

ط: هماهنگی با واحد های فنی جهت رفع مشکلات و پاسخگویی به سوالات ایشان

 

۲-۳: توانمند سازی مدیر و مربیان بهورزی

الف: نیاز سنجی آموزشی مدیر و مربیان و تعیین الویت های آموزشی

ب: اعلام الویت های آموزش مربوط به برنامه های سلامت به واحد های فنی

ج: برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی جهت گرو های هدف بالاخص بهورزان با حضور مربیان

 

۴) پایش و ارزشیابی دانش آموزان بهورزی

۱-۴: پذیرش وارزشیابی دانش آموان بهورزی

الف: تکمیل ابزارهای پایش دانش آموزان بهورزی و ارسال به آموزشگاه مرجع

ب: نظارت بر فعالیت مربیان و دانش آموزان در زمان کارآموزی دانش آموزان بهورزی

ج: نظارت بر وضعیت دانش آموزان ضعیف و خاطی

د: نظارت بر  خانه های بهداشت نمونه آموزشی و مراکز آموزشی و تکمیل ابزار پایش

 

۲-۴: پایش بهورزان شاغل

الف: تکمیل ابزارهای پایش بهورزان با همکاری سایر واحدها و مربیان

ب: نیاز سنجی آموزشی بهورزان در حیطه شناختی و مهارتی با استفاده از نتایج ابزارهای پایش و اجرای بازآموزی مهارتی جهت بهورزان با کمک مربیان

۳-۴: پایش کاردان های مراکز روستایی (ناظر)

الف: تکمیل ابزارهای پایش کاردان های مراکز روستایی ( ناظر)

ب: نیاز سنجی آموزشی کاردان های ناظر در حیطه شناختی و مهارتی با استفاده از نتایج ابزارهای پایش و هماهنگی با واحد مربوطه

 

۴-۴:پایش پزشکان خانواده

الف: تکمیل ابزارهای پایش پزشکان خانواده در خصوص برنامه های واحد بهورزی

ب: ارسال نواقص مربوط به ابزار پایش به پزشکان خانواده

 

۵) تهیه برنامه اجرایی عملیاتی

الف: نگارش و اجرای برنامه عملیاتی واحد

ب: استخراج اطلاعات مورد نیاز از برنامه های عملیاتی جهت مشخص شدن وضعیت موجود

ج: تکمیل جدول گانت

 

۶) تعیین مربیان و بهورزان نمونه کشوری و استانی

الف: تکمیل چک لیست بهورز و مربی نمونه

ب: انتخاب بهورز و مربی نمونه بر اساس الویت پس از جمع بندی نمرات و ارسال به معاونت بهداشتی

ج: برگزاری جشن بهورزی و یا اردو به مناسبت روز بهورز

 

۷) فصلنامه بهورز

الف: توزیع فصلنامه بهورز در واحد های فنی و مراکز

ب: جمع آوری مطالب علمی و بهداشتی

ج: تهیه مقاله، مطالب بهداشتی و... ارسال به مرکز بهداشت استان

 

۸) همگون سازی فرم ها و پوسترهای در خانه های بهداشت، پایگاه ها و مراکز روستایی و شهری

الف: ابلاغ اجرا به مراکز و واحد های بهداشتی و نظارت بر حسن اجرای آنان در خانه های بهداشت و ...

 

۹) شورای بهورزی

الف: تشکیل و تصمیم گیری در مورد راه حل مشکلات و سوالات بهورزان

ب: پیگیری مشکلات مطرح شده در جلسه، با هماهنگی کلیه واحد های فنی

 

۱۰) شورای مربیان

الف: تشکیل جلسه با مربیان و تصمیم گیری در مورد راه حل مشکلات بهورزان ، مراکز و مربیان

ب: تهیه مصوبات و صورتجلسه شورا و ارسال به مربیان

ج: پیگیری مشکلات مطرح شده در جلسه، با هماهنگی کلیه واحد های مربوطه

 

 


مشخصات مدیر و مربیان آموزشگاه بهورزی شهرستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

روزهای حضور در واحد

۱

رویا بت شکنان

مدیر و مربی بهورزی

کارشناس بهداشت عمومی

کلیه ایام کاری

۲

منصوره آقایی

مربی مادران و میانسالان

کارشناس ارشد مامایی

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

۳

بهرام دادخواه

مربی مبارزه با بیماری ها

کارشناس بهداشت عمومی

پنج شنبه

۴

مهندس فرشته پولادچنگ

مربی بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

سه شنبه

۵

مهندس آیت الله اسماعیلی

مربی بهداشت حرفه ای

کارشناس بهداشت حرفه ای

پنج شنبه

۶

مریم فدایی

مربی پرستاری

کارشناس پرستاری

پنج شنبه