به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

معرفی معاونت درمان

معاون درمان شبکه: دکتر سیده منصوره حسنی (دکتری حرفه ای پزشکی)

شماره تماس: ۴۲۲۲۳۳۰۵

 


شرح وظایف معاون درمان شبکه


۱-    بررسی درخواست ها و انجام مکاتبات اداری مربوط به مطب ها و مراکز درمانی خصوصی شهرستان

۲-    نظارت بر عملکرد بیمارستان و واحدهای درمانی تحت پوشش شبکه

۳-    نظارت بر عملکرد واحدهای درمانی خصوصی شهرستان

۴-    بررسی شکایات مردمی از واحدهای درمانی دولتی و خصوصی تحت پوشش

۵-    پیگیری و برخورد با موارد مداخله افراد فاقد صلاحیت در امر درمان

۶-    جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های درمانی شهرستان

۷-    مدیریت و برنامه ریزی برای بهبود کیفیت کلیه خدمات درمانی شهرستان