به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

معرفی و شرح وظایف کارگزینی

  مسئول واحد : محمد محمدی

 

- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظورحسن انجام هدفهاي موردنظر

- تهيه ضوابط و دستورالعملهاي لازم

- مطالعه قوانين ومقررات استخدامي

- اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

- تهيه گزارشات لازم

- صدور کلیه احكاممربوط به تعین حقوق و مزایای پرسنل انتقال،+رميم حقوق،مرخصي،معذوريت،ترفيع،اضافه كار و نظير انجام امور مربوط به ارتقاء رتبه و طبقه پرسنل

- ثبت وضبط کلیه مرخصی های استحقاقی واستعلاجی

- تنظیم قراردادهای استخدامی و انجام مکاتبات مربوطه

- انجام کلیه مکاتبات اداری

- همکاری باواحدهای درون بخشی از قبیل واحد حسابداری

- انجام امور مربوط به ارزشیابی پرسنل تحت پوشش

- برقراري حقوق بازنشستگي ويا وظيفه

-انجام حضور وغیاب پرسنل

-تشکیل کمیته های پرسنلی(تشویقی- استعلاجی- نقل و انتقالات)