معرفی و شرح وظایف واحد نظارت بر درمان

 

  شرح وظایف واحد نظارت بر درمان

 

۱-  نظارت و کنترل موثر و مستمر بر ارائه خدمات صحیح و مقررات و ضوابط وزارت بهداشت و درمان در کلیه مراکز درمانی (دولتی و خصوصی).

۲- پیگیری نواقص مشهود تا رفع کامل بر حسب امکانات و شرایط مختلف بصورت حضوری و مکاتبه ای.

۳- تایید محل مطب و موسسات درمانی و پاراکلینیکی بنا به درخواست پزشکان یا موسسین مراکز پاراکلینیکی.

۴- رسیدگی سریع به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با ارائه خدمات درمانی در بخش های دولتی و خصوصی.

۵- جلوگیری از فعالیت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت یا فاقد مجوز قانونی در کلیه حرف پزشکی و یا موسسات غیر مجاز پزشکی از طریق معرفی به تعزیرات حکومتی و یا محکمه های قضایی.

۶- جمع آوری آمار و اطلاعات از کلیه موسسات و ارسال هر سه ماه یکبار به کمیته مطب های اداره نظارت بر درمان (بر اساس فرم های آماری). 

۷- ابلاغ بخشنامه های اجرایی که از سوی وزارت متبوع یا دانشگاه علوم پزشکی استان لازم الاجرا است به واحدهای درمانی تحت نظارت اعم از دولتی و خصوصی یا خیریه.