معرفی و شرح وظایف واحد ساختمان

 

۱- برآورد هزینه های لازمه جهت عملیات تعمیراتی ساختمانی و احداثی خانه ها و مراکز بهداشتی

۲- آماده نمودن مدارک مورد نیاز استعلام و اخذ استعلام لازمه

۳- تعییین پیمانکار بر اساس استعلام های دریافتی و تکمیل اسناد مربوط

۴- نظارت مستمر بر انجام عملیات ساختمانی هنگام اجرا

۵- رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران ساختمانی

۶- انجام مکاتبات مربوط به عملیات عمرانی و تعمیراتی با ادارات دولتی و دانشگاه

۷- ارسال گزارش پیشرفت فیزیکی و جذب ریالی به مقامات ذیربط به صورت ماهیانه

۸- تکمیل اسناد مالی پیمانکاران و ارسال به دفتر فنی دانشگاه جهت تائید