به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

معرفی و شرح وظایف واحد خانواده

 1. شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت مادران

  ۱-      اجرای برنامه آموزشی در خصوص برنامه مادران در سطوح مختلف

  ۲-      نظارت بر کمیت وکیفیت برنامه های اجرایی مراکز بهداشتی درمانی در حوزه سلامت مادران

  ۳-      شرکت در برنامه پایش فصلی پزشک خانواده

  ۴-      تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد مراکز بهداشتی درمانی در برنامه سلامت مادران

  ۵-      تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سلامت مادران

  ۶-      شرکت در جلسات و کمیته های مرگ و میر مادران و نوزادان

  ۷-      تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت در برنامه های بهداشتی مراکز تابعه و ارائه به معاون محترم بهداشتی

  ۸-      هماهنگی و همکاری مداوم با سایر واحدهای بهداشتی

  ۹-      تهیه دستورالعملهای لازم در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران

  ۱۰-  نظارت بر عملکرد پرسنل محیطی ( پزشک ، کاردان و کارشناسان بهداشت خانواده و مامایی ، بهورز)

  ۱۱-  تهیه شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران به تفکیک مراکز و مقایسه شاخصهای بهداشتی شهرستان با شاخصهای استانی

  ۱۲-  بازدید از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

  ۱۳-  برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف متناسب با نیازهای شهرستان در سطوح مختلف ، پزشک ،کاردان و کارشناس

  ۱۴-  تامین و توزیع فرم های مراقبتی و دفاتر مربوط به اجرای برنامه سلامت مادران

  ۱۵-  توجیه نیروهای بدو استخدام ( کاردان وکارشناس بهداشت خانواده ومامایی و پزشک )

  ۱۶-  تهیه وتوزیع رسانه های آموزشی مورد نیاز در برنامه مادران در سطح مراکز بهداشتی درمانی

   

  شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت کودکان

  مراقبت کودکان با هدف ارتقای سلامت کودکان ( در قالب برنامه مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال و کودک سالم و مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه و برنامه شیرمادر)۱

  ۱- نظارت براجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا) وکودک سالم

  ۲- پایش برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال وکودک سالم و  برنامه شیرمادر

  ۳- تهیه وتنظیم گزارش از نحوه عملکرد پیشرفت برنامه و ارائه به مقام مافوق

  ۴- جمع بندی آمارمربوطه به کودکان و ارسال به استانو محاسبه شاخصهاي بهداشتي برنامه كودكان

  ۵- تهیه وتدوین برنامه عملیاتی کودک سالم- مانا- مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه- شیرمادر

  ۶- جمع بندی آماردقیق مرگ ومیر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه وارسال گزارش طبق برنامه کشوری نظام مراقبت از مرگ ومیر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه

  ۷-    هماهنگي جهت تشكيل و برگزاری کمیته کودک سالم –مانا –مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه هرسه ماه یکبار و هماهنگی با واحدهای ستادی

  ۸- تهیه و تکثیر رسانه آموزشی (بروشور، پمفلت، و تراکت و....) و اطلاع رسانی وتوزیع دستورالعملها ی مربوطه در سطح شهرستان

  ۹-پیگیری و انجام هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در خصوص ارتقائ برنامه ها و تشکیل کمیته های مربوطه با کدام سازمانها و ادارات

  ۱۰- برگزاری کمیته های بررسی علل مرگ ومیر کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه وپیگیری مصوبات مربوطه

  ۱۱- جمع آوری آمار مرگ ومیر نوزادان وبررسی پرونده های مرگ جهت تعیین نواقص ورفع مشکلات موجود درجهت کاهش مرگ ومیر

  ۱۲- طراحی واجرای مداخلات مناسب درجهت کاهش مرگ ومیر وارتقا سلامت کودکان زیر ۵ سال

  ۱۳-  جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و انجام آناليز و ارائه آمارها بهمعاون بهداشتی دانشگاه

  شرح فعالیتهای انجام شده

  ۱  - تهیه شاخص های بهداشتی مربوط به برنامه کودکان به تفکیک مراکز و ارسال پسخوراند

  ۲- بازدید ازخانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی به صورت روتین و نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه كودكان (شيرمادر ـ كودك سالم ـ‌ مانا)

  ۳- تامین وتوزیع فرمهای مراقبتی ودفاتر مربوط به اجرای برنامه کودکان برآورد تجهیزات و دفاتر –فرمهای مورد نیاز

   ۴-  شرکت در جلسات و کارگاههای برگزار شده توسط معاونت

  ۵ - جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها در نرم افزار نظاممديريت سلامت کودکان( CHS )

  ۶- آموزش پرسنل جدیدالورود سیستم بهداشتیتوجیه نیروهای بدو استخدام

  ۷- جمع آوری آمار کودکان ( امار اطلاعات مراقبت ادغام یافته کودک سالم –غربالگری تکامل کودکان (فرم ASQتکمیل شده) –مسواک انگشتی توزیع شده –آماراطلاعات مانادر کودکان ۲ ماهه تا ۵ ساله––آماراطلاعات مانادر شیرخواران زیر ۲ ماه   - آمار مراقبت نوزادی هر ۳ ماه

  ۸ - تهیه و تکثیر رسانه آموزشی (بروشور، پمفلت، و تراکت و....) و اطلاع رسانی وتوزیع دستورالعملها ی مربوطه در سطح شهرستان دربرنامه کودکان در سطح مراکز بهداشتی درمانی در رابطه با برنامه و انجام مداخلاتدر برنامه ها برای افزايش شاخص ها

  ۹-عضويت در كميته كودك سالم- كميته شيرمادر كميته مانا
  - عضويت در كميته مرگ كودكان ۵۹-۱ ماهه - عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان

  ۱۰- برگزاری کمیته های بررسی علل مرگ ومیر کودکان زیر ۵ سال اجرای دستورالعمل نظام کشوری مراقبت مرگ کودکان :شناسایی کلیه مرگهای کودکان۱-۵۹ ماهه خارج بیمارستانی و بررسی تحلیلی مرگها شناسایی علل و عوامل قابل اجتناب و نیز طراحی و اجرای مداخله های مناسب بمنظور پیشگیری از مرگهای مشابه در سطح مراکز بهداشتی درمانی .

  ۱۱- جمع بندی وارسال آمار دقیق مرگ ومیر کودکان زیر ۵ سال درقالب نرم افزارهای مربوطه

   ارسال گزارش فوری مرگ از طریق نرم افزار CSOدر صورت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه گزارش دهی آن به سطوح بالاتر و تکمیل پرسشنامه مربوطه و ثبت آن در نرم افزار CSOاستخراج مداخلات لازم از پرسشنامه ها و مطرح نمودن آن در کمیته مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه استخراج مداخلات لازم از پرسشنامه ها و مطرح نمودن آن در کمیته مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و میر کودکان و طراحی مداخله مناسب

  ۱۲- برگزاری کارگاههای آموزشی وبازآموزی به منظور افزایشی کیفیت خدمات در حال ارائه برگزاری کارگاه (مراقبت ادغام یافته کودک سالم –مراقبت ادغام یافته ناخوشیهای اطفال –ارزیابی تکامل کودکان _ مانا با اهمیت پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان ) جهت پزشکان و کارشناسان

  ۱۳- بازديد ساليانه از بيمارستانهاي دوستدار كودك

  ۱۴- تكميل چك ليست ارزيابي بيمارستانهاي دوستدار كودك
  ۱۵-ورود اطلاعات مربوط به ارزيابي بيمارستانهاي دوستدار كودك در نرم افزار مربوطه
  ۱۶ - نظارت بر فعاليت مركز مشاوره شيردهي

   ۱۷-تشکیل کمیته تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن شیر مصنوعی
  ۱۸-ورود اطلاعات مربوط به كودك سالم و مانا در نرم افزار مربوطه
  ۱۹- برآورد ميزان مكمل آهن و مولتي ويتامين جهت كودكان زير ۲ سالمکمل ها ی کودکان و پیگیری جهت خرید و توزیع
  ۲۰-  برنامه ريزي جهت بزرگداشت ساليانه هفته جهاني ترويج تغذيه با شيرمادر و هفته کودک
  ۲۱-  تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر ۳ ماه یکبار

  ۲۲- بازدید از مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و مراکز خصوصی در طول سال

  ۲۳- بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه های کودکان و ارسال پس خوراند به مراکز شهری و روستایی

  ۲۴- بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه کودکان در واحدهای محیطی و پیگیری و ..... تا رفع آن

  ۲۵- هماهنگی با بهزیستی جهت غربالگری تنبلی چشم کودکان و نظارت بر اجرای آن  و جمع آوری آمارآن

   

  شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت سالمندان

  الف)مدیریت امور فنی و اجرایی

  ۱)       تدوین برنامه تلفیقی بر اساس رسالت،اهداف،نقاط قوت و ضعف،فرصت ها و تهدیدها

  ۲)       پیگیری اجرای فعالیت های برنامه تلفیقی و ثبت نتیجه در جدول زمانبندی فعالیت ها

  ۳)       شرکت در جلسات هماهنگی درون واحدی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

  ۴)       برنامه ریزی جهت آموزش سالمندان در مراکز و خانه های بهداشت

  ۵)       هماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت روز جهانی سالمند و ارسال گزارش اقدامات انجام شده به مرکز بهداشت استان

  ۶)       پیگیری و تشکیل جلسلت هماهنگی کاردانان ،تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و بایگانی منظم صورتجلسات

  ۷)       برنامه ریزی مدون جهت توجیه پزشکان،کاردانان و بهورزان در جلسات هماهنگی ماهیانه و تنظیم صورتجلسات

  ۸)       شرکت در کمیته ساماندهی سالمندان و پیگیری مصوبات آن

  ۹)       تهیه فهرست ارگان ها و ادارات و تعیین فعالیت هایی که می توان با آن ها همکاری مشترک داشت

  ۱۰)   هماهنگی و برگزاری جلسات بین بخشی و بایگانی سوابق آن(صورتجلسات ،هماهنگی ،برنامه های آموزشی ،تبلیغاتی و ...)

  ۱۱)   هماهنگی و برگزاری کلاس های آموزشی جهت سایر ارگان ها و ادارات

  ۱۲)   بایگانی منظم کتب ،جزوات  و پمفلت ها و ارسال جزوات آموزشی مورد نیاز به واحدهای محیطی

  ۱۳)   هماهنگی و ارسال آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه ها به واحد های محیطی ،بیمارستان ،دانشگاه و غیره بنا به مورد ،توجیه کارکنان در این خصوص و بایگانی  دستورالعمل ها

   

  ب)مدیریت امور آموزشی

  ۱)       آموزش کامل پزشکان ،کاردانان و بهورزان

  ۲)       ارسال گزارش عملکرد آموزشی بصورت شش ماهه طبق فرم مدون

  ۳)       نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و بازآموزی برای کلیه کارکنان

  ۴)       تعیین اعضای هسته آموزشی سالمندان و صدور ابلاغ جهت ایشان

  ۵)       پیگیری و آموزش مربیان واسط اعم از رابطین بهداشتی و ...

  ۶)       نظارت بر نحوه  توزیع کتب و جزوات به گروه های هدف در مراکز بهداشتی درمانی

   

  ج) نظارت و پایش

  ۱)       برنامه ریزی مدون و نظارت و پایش از برنامه های آموزشی سالمندان در مراکز و خانه ها

  ۲)     پیگیری جمع اوری آمار و اطلاعات مربوط به برنامه سالمندان

  ۳)     تهیه گزارش تحلیلی از نظارت ها هر شش ماه و شناسایی مشکلات برنامه و تعین راهکا جهت رفع آن ها

  ۴)     نظارت یر عملکرد مرکز رفرال (ارجاع) سالمندان و پیگیری تطابق با استانداردهای مورد نظر

   

  د) اعتبارات

  ۱)       هماهنگی و پیگیری هزینه نمودن اعتبارات تخصیص یافته در برنامه سالمندان و ارسال بموقع اسناد به مرکز بهداشت استان

             ه) اطلاع رسانی

  ۱)تهیه مقاله و گزارش خبری و ارسال به رسانه های محلی ، خبرنامه و ...

  ۲)استفاده از سییستم ندای بهداشت جهت انتقال پیام به اقشار مختلف جامعه

   

          و)علمی و پژوهشی

  ۱)همکاری در اجرای طرح های پژوهش مرتبط با برنامه های سالمندان

  ۲)همکاری در اجرای سایر امور محوله زیر نظر مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت