به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

معرفی و شرح وظایف واحد آمار

معرفی واحد

آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است. 

 به همین جهت برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های آماری ویژه‌ای نیاز دارند. که بر اساس آنها تحلیل‌های خرد و کلان را شکل دهند. تهیه و تولید اطلاعات آماری صحیح و ارائه بهنگام آن به منظور رفع نیاز‌های آماری جامعه و همچنین تغذیه پایگاه اطلاعات آماری از جمله مهمترین هدف‌های نظام آماری کشور می‌باشد.

رئوس فعاليتها :

۱-     سرشماری جمعیت شهرستان به تفکیک شهر و روستا ، ایرانی و غیر ایرانی و . . . و استخراج نتایج سرشماری طبق فرم های ارسالی از استان

۲-    جمع آوری اطلاعات زیج حیاتی در پایان هر سال و ثبت اطلاعات در نرم افزار مربوطه ،محاسبه شاخص های حیاتی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در کمیته های مربوطه و انجام مداخلات

۳-جمع آوری اطلاعات مرگ های اتفاق افتاده در شهرستان یا دفن شده و ثبت اطلاعات در نرم افزار مرگ، محاسبه شاخص های مرگ حیاتی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در کمیته های مربوطه و انجام مداخلات

۴-  جمع آوری و ثبت اطلاعات مراجعین سرپایی

۵-  انجام پایش و ارزشیابی از واحد های محیطی، پزشکان خانواده و آمارگیری و سرشماری ابتای سال

۶-  انجام هماهنگی های درون بخشی با برگزاری کمیته های آمار و زیج های حیاتی به صورت ماهیانه ، کمیته های اجرایی و هماهنگی آمارگیری و  . . .

۷-انجام هماهنگی های بین بخشی با سایر ادارات ( فرمانداری ، ثبت احوال ، شهرداری و . . . )

۸-گرامیداشت روز آمار

۹-   آموزش ضمن خدمت پرسنل تحت پوشش بر اساس نیاز سنجی استان و شهرستان

۱۰ -   تهیه و تنظیم برنامه تلفیقی