معدوم نمودن حدود ۴۰۰ کیلوگرم بستنی سنتی فاسد و غیر مجاز توسط واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

با توجه به توقیف و نمونه برداری حدود ۴۰۰ کیلوگرم بستنی سنتی در یک واحد تولیدی بستنی سنتی توسط کارشناس بهداشت محیط شهرستان و مطابق جوابیه آزمایشگاه ، نمونه های بستنی دارای بار آلودگی میکروبی بیش از حد مجاز و غیر قابل مصرف بوده که این محموله توسط کارشناسان بهداشت محیط در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۷معدوم گردید.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون