غربالگری کارکنان اداره راه و شهرسازی

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی در تاریخ۹۵/۸/۱۰ اقدام به برگزاری ارزیابی و سنجش فشار خون و دیابت کارکنان اداره راه و شهرسازی شهرستان نمود.در این ارزیابی کارکنان در معرض خطر و پیش فشار خون به مراکز درمانی ارجاع داده شدند.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون