غربالگری و سنجش سلامت اهالی روستای دره بید

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون با مشارکت انجمن خیرین سلامت حضرت زهرا(س)شهرستان و  اداره آموزش و پرورش شهرستان و بهورزان روستای دره بید در تاریخ۹۶/۰۵/۱۸اقدام به برگزاری طرح غربالگری و سنجش سلامت ویژه اهالی روستای دره بید در حاشیه اردوی جهادی اداره آموزش و پرورش نمودند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون