غربالگری دیابت و فشارخون

درتاریخ ۲۷/۷/۹۵ واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در راستای افزایش تعامل بین بخشی و سلامت کارکنان سازمان جهاد کشاورزی، اقدام به برگزاری غربالگری دیابت و فشارخون پرسنل مذکور در محل اداره جهاد شهرستان نمود.

 

                       روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون