غربالگری بیماری سل سالمندان روستای میرآباد

در تاریخ ۹۵/۷/۲۴ واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون با همکاری مرکز بهداشتی درمانی روستای میرآباد و خانه بهداشت این روستا اقدام به غربالگری بیماری سل سالمندان روستا نمود.