به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

شرح وظایف واحد گسترش

 


  1. تامین نیروی انسانی ،تجهیزات اداری وپزشکی و فرم ها ودفاتر مورد نیاز مراکز وخانه های بهداشت
  2. بررسی مشکلات ساختمانی خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی وبرنامه ریزی جهت رفع آن
  3. تامین وتوزیع داروهای مورد نیاز خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی
  4. جذب و آموزش و باز آموزی بهورزان
  5. نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه
  6. استفاده از همکاری های برون بخشی وپیشبرد اهداف ورفع مشکلات بهداشتی
  7. نظارت بر اجرای طرح همگون سازی در مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه
  8. استفاده از برنامه طرح برای سازماندهی امور ساختمان –تجهیزات و پرسنل مراکز وخانه های بهداشت