شرح وظایف واحد دهان و دندان

  1. نظارت بر نحوه ارائه خدمات لازم در واحد های بهداشت دهان و دندان
  2. برگزاری جلسات آموزشی جهت دندانپزشکان و بهداشتکاران
  3. برگزاری جلسات آموزشی جهت کاردانهای بهداشت خانواده،بهورزان و رابطین بهداشتی
  4. تشکیل کمیته های بهداشتی با سایر واحدها
  5. نظارت بر اجرای طره های بهداشت دهان و دندان در مراکز و سایر موسسات ذیربط
  6. تامین و تعمیر و بکارگیری موادفوسایل و تجهیزات واحد ها
  7. تهیه وسایل کمک آموزشی جهت مراکز
  8. برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه خدمات به شکل مطلوب