به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

زنجیره سرد

شرح وظایف:

 

  1. کنترل زنجیره سرد
  2. کنترل برق اضطراری
  3. تکمیل درخواست واکسن و تجهیزات و ارسال به معاونت بهداشتی
  4. دریافت واکسن مورد نیاز شهرستان از مسئول توزیع واکسن استانی
  5. سرکشی و نظارت مستمر تجهیزات نگهداری واکسن
  6. بررسی درخواستهای واکسن ارسالی از واحدها و مراکز تابعه و توزیع واکسن به آنان به طور ماهیانه
  7. جمع آوری . بررسی . جمع بندی و ارسال آمار واکسن مصرفی بطور ماهیانه به معاونت امور بهداشتی
  8. تحویل واکسن به مراکز و خانه های بهداشت طبق برنامه زمانبندی قبلی
  9. بررسی وضعیت واکسنهای خراب شده  برگشتی به دپو