به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

دریافت فایل

واحد تغذیه
آموزش سلامت
واحد آمار
سلامت خانواده و جمعیت
واحد بهداشت روان
واحد گسترش
واحد مدارس
واحد آموزش بهورز
واحد IT