درگذشت شادروان حاج محمد بهنیا

در گذشت خیر محترم شادروان حاج محمد بهنیا را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم.