حوادث پابان سال

در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تیران وکرون اقدام به برگزاری جلسه پیشگیری حوادث چهار شنبه آخر سال باحضور مسوولین و نمایندگان سازمانها،ارگانها و ادارات شهرستان در محل اتاق جلسات ستاد شبکه نمود.دراین جلسه آقای دکتر احمدی معاون محترم بهداشتی و رییس مرکز بهداشت شهرستان مطالبی در خصوص اهمیت رخداد سوانح و حوادث در چهارشنبه آخر سال ارائه و سپس آقای حجاری کارشناس مسوول واحد مبارزه با بیماریها پیرامون وضعیت حوادث ناشی از چهار شنبه آخر سال در کشور،استان و شهرستان مطالبی ارائه نمودند.در پایان این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر گروهی مصوباتی مطرح گردید.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون