حضور تیم مدیریت سازمان و توسعه منابع انسانی دانشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون

سرپرست محترم مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آقای اکبری و تیم همراه ایشان در تاریخ۹۵/۰۹/۰۲از شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون و بیمارستان بهنیا بازدید تیمی بعمل آوردند.در بدو امر این بازدید پس از صرف صبحانه کاری در دفتر مدیریت این شبکه،جلسه ای با حضورآقای دکتر اویسی مدیر شبکه و آقای دکتر افشاری و سرکار خانم دکتر حسنی معاونین محترم بهداشت و درمان شبکه و مسوول واحد کارگزینی و حراست شبکه و تیم اعزامی معاونت توسعه برگزار و آقای دکتر اویسی در راستای بهبود منابع انسانی و چالشها و کمبود نیروی انسانی در حوزه صف و ستاد سخنان جامعی را مطرح و در ادامه آقای دکتر افشاری کمبود نیرو را در حوزه بهداشت بیان نمودند.در طی این بازدید از بیمارستان بهنیا نیز بازدید بعمل آمد و در پایان مذاکرات  مصوباتی در راستای حل کمبود نیروی انسانی مقرر گردید.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون