جمع آوری تبلیغات مواد دخانی از سطح عرضه در شهرستان تیران و کرون

در راستای اجرای قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات و با توجه به بخشنامه های استانی مبنی بر جلوگیری از تبلیغات مواد دخانیات از جمله ماده ۳۷ قانون ممنوعیت کالاها و خدمات آسیب رسان برنامه پنجم توسعه و همچنین تحقق اهداف سند ملی بیماریهای غیر واگیر،در تاریخ۹۵/۱۰/۱۱ضمن بازدید مشترک اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان و واحد مهندسی بهداشت محیط قفسه های تبلیغاتی مواد دخانی از سطح کلیه سوپر مارکت ها جمع آوری و متخلفین به مراجع قضایی ارجاع گردیدند.

 

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون