جلسه کمیته کشاورزی

در تاریخ ۹۵/۹/۲۲ سومین جلسه کمیته کشاورزی سال ۹۵ با حضور معاونت محترم بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون، کارشناسان واحدهای مهندسی بهداشت حرفه ای و محیط کار، واحد مبارزه با بیماری ها، گسترش، معاونت جهاد کشاورزی و کارشناسان ترویج و امور دام جهاد کشاورزی و معاونت اداره دامپزشکی شهرستان در محل اتاق معاونت بهداشتی این شبکه تشکیل گردد.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون