جلسه هماهنگی کنترل و مبارزه با دخانیات

در راستای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۶/۰۶/۱۵با حضور معاون محترم بهداشت شبکه جناب آقای دکتر افشاری ،رئیس محترم ادراه اماکن شهرستان جناب سرگرد فتاحیان ونمایندگان اتاق اصناف و ادراه صنعت و معدن و تجارت،اقدام به برگزاری جلسه هماهنگی با موضوع دستور العمل تبلیغات مواد دخانی وتعیین عاملین مجاز فروش نمود.این جلسه ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته دراین حوزه در عرصه میدانی و بحث و تبادل نظردرپایان نیزمصوباتی بهمراه داشت.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون