جلسه جامعه ایمن

برگزاری بیست و سومین جلسه کارگروه جامعه ایمن شهرستان تیران و کرون در روز سه شنبه مورخ ۱۱/۹/۹۳ بیست و سومین جلسه کارگروه جامعه ایمنشهرستان با حضور معاون محترم فرماندار آقای شهبازی و معاون محترم شبکهو ریاست مرکز بهداشت شهرستان آقای دکتر احمدی ،کارشناسان واحد مبارزه با بیماریها ومسئولین کلیه ادارات دولتی در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار گردید.در این جلسه آمار سوانح و حوادث شش ماهه اول سال ۹۲ و ۹۳ و گزارش اقدامات کلیه ادارات بررسی گردید.در پایان این جلسه در راستای کاهش حوادث محل کار و منازل و حوادث ترافیکی تمهیداتی اندیشیده شد.روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون