جلسه آموزشی دامداران و کشاورزان

در تاریخ ۹۵/۹/۲۴ جلسه آموزشی جهت ۴۰ نفر از کشاورزان و دامداران تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) در محل سالن جلسات کمیته امداد با موضوع عوامل زیان آور شغل کشاورزی و دامداری توسط واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون برگزار وآموزشهای لازم توسط آقای مهندس اسماعیلی به کشاورزان و دامداران ارائه شد.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون