توقیف کارگاه غیر مجاز تولیدی کشک

واحد مهندسی بهداشت محیط شهرستان تیران و کرون در تاریخ۹۵/۱۰/۱۴ اقدام به توقیف کارگاه غیر مجاز تولیدی کشک نمود.این کارگاه به صورت غیر مجاز و غیر بهداشتی اقدام به تولید کشک در محل نامناسب یک منزل می نمود که با هوشیاری و دقت عمل بازرسان بهداشت محیط شهرستان متصدیان آن به مراجع قضایی تحویل و کارگاه پلمب گردید.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون