تجهیز واحد رادیولوژی بیمارستان بهنیا به دستگاه رادیولوژی پرتابل

با پیگیریهای بعمل آمده از سوی ریاست و مدیریت بیمارستان بهنیا در تاریخ ۹۶/۱/۲۹یک دستگاه رادیولوژی پرتابل مدل شیمادزو از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این بیمارستان اهداءگردید .با ورود این دستگاه به قسمت رادیولوژی گام اول در راستای تجهیز این واحد در سال ۹۶ برداشته شد.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون