previous pauseresume next

تجهیز واحد رادیولوژی بیمارستان بهنیا به دستگاه رادیولوژی پرتابل

با پیگیریهای بعمل آمده از سوی ریاست و مدیریت بیمارستان بهنیا در تاریخ ۹۶/۱/۲۹یک دستگاه رادیولوژی پرتابل مدل شیمادزو از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این بیمارستان اهداءگردید .با ورود این دستگاه به قسمت رادیولوژی گام اول در راستای تجهیز این واحد در سال ۹۶ برداشته شد.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون