به وبسایت اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون خوش آمدید

بیماریهای واگیردار

شرح وظایف ‌کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

 

۱-    تشکیل کمیته های  بیماریهای واگیر در سطح شهرستان

۲-    تهیه و توزیع متون آموزشی در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

۳-    شناسایی موارد مشکوک به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

۴-    گزارش تلفنی بیماریهای مشمول گزارشدهی فوری و تکمیل فرمهای بررسی بیماران

۵-    تهیه نمونه های مورد نیاز جهت بررسی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن براساس دستورالعملهای موجود

۶-    هماهنگی با آزمایشگاه جهت انجام نمونه گیریهای لازم در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

۷-    پیگیری روند بهبودی و درمان در بیماران مبتلا به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

۸-    ثبت اطلاعات موارد مشکوک به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن در پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت

۹-    تهیه برنامه عملیاتی در خصوص بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

       ۱۰-تهیه محیط های ترانسپورت جهت انجام نمونه گیری در بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

۱۱-ارسال ماهیانه آمار بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن به مرکز بهداشت استان

۱۲-تهیه نقشه اپیدمیولوژیک در خصوص بیماریهای واگیر در سطح شهرستان

۱۳-ارسال هفتگی فرم  پایش هفتگی مراقبت فعال برای کشف موارد مشکوک به بیماری فلج شل حاد

۱۴-تکمیل دفتر پایش بیماری فلج شل حاد

۱۵-نظارت بر عملکرد کاردانان و کارشناسان مبارزه با بیماریهای در خصوص بیماریهای واگیر در مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان

۱۶-بازدید از خانه های بهداشت

۱۷-بررسی میزان آگاهی بهورزان، کاردان و کارشناس مبارزه با بیماریهای و ..

۱۸-دریافت و تایید فرمهای بررسی بیماریهای زئونوز و ثبت در پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت

۱۹-بررسی طغیانهای ایجاد شده در خصوص کلیه بیماریهای واگیر در سطح شهرستان

۲۰-برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بیماریهای واگیر دار

۲۱-هماهنگی با اداره دامپزشکی شهرستان و برگزاری کمیته های درون بخشی و برون بخشی در سطح شهرستان  در خصوص بیماریهای زئونوز

۲۲-نظارت بر پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای زئونوز

۲۳-شرکت در کمیته اتلاف حیوانات ولگرد در سطح شهرستان

۲۴-تکمیل و ارسال ماهیانه آمار بیماریهای زئونوز

۲۵-برگزاری روز های جهانی بیماریهای واگیر در سطح شهرستان

۲۶-تهیه متون آموزشی از قبیل پمفلت و بنر و جزوه و ... در خصوص کلیه بیماریهای واگیر

۲۷-نظارت بر عملکرد مرکز  هاری شهرستان در خصوص روند انجام واکسیناسیون جهت افراد حیوان گزیده

۲۸-نظارت بر پیگیری روند درمان و پیشگیری در افراد حیوان گزیده

۲۹-هماهنگی با کارشناس زنجیره سرد در خصوص برآورد میزان واکسن و سرم مورد نیاز جهت مرکز هاری به صورت ماهیانه

۳۰-نظارت بر گزارش دهی بیماری آنفلوآنزا در پایگاه دیده ور شهرستانی

۳۱-ثبت روزانه موارد بیماری آنفلوآنزا گزارش شده از پایگاه دیده ور شهرستان

۳۲-انجام نمونه گیری های لازم در خصوص بیماری آنفلوآنزا

۳۳-برآورد و دریافت و توزیع واکسن آنفلوآنزا در سطح مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان و ..

۳۴-برآورد و دریافت داروهای مورد نیاز در درمان موارد بیماری مشکوک به آنفلوآنزا

۳۵-نظارت بر روند انجام برنامه گلوبال فاند

۳۶-انجام برنامه ماپینگ آپ در سطح شهرستان به صورت سالیانه

۳۷-پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماری مالاریا

۳۸-انجام غربالگری در خصوص بیماری سل، التور، مالاریا در سطح شهرستان

۳۹-نظارت بر روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر

۴۰-گزارش طغیانها  در خصوص بیماریهای منتقله از آب و غذا

۴۱-دریافت و بررسی فرمهای ۱۰۵ ایمنسازی به صورت ماهیانه از خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و محاسبه پوشش ایمنسازی در سطح شهرستان

۴۲-نظارت بر روند بررسی خانوار و پیگیری درمان در افراد مبتلا به بیماریهای واگیر

۴۳-نظارت بر عملکرد پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان

۴۴-دریافت گزارش موارد مبتلا به بیماریهای منتقله از خون(هپاتیت، ایدز و ..)

۴۵-نظارت بر پیگیری روند درمان بیماران مبتلا به بیماریهای منتقله از راه خون

۴۶-ارجاع موارد مشکوک به بیماریهای منتقله از راه خون به پایگاه مشاوره بیماریهای رفتاری و
آزمایشگاه جهت بررسی بیشتر

۴۷-نظارت بر بررسی اپیدمیولوژیک موارد بیماریهای  واگیر در سطح شهرستان

۴۸-برآورد داروهای مورد نیاز جهت درمان بیماران مبتلا به بیماری سل

۴۹-هماهنگی با آزمایشگاه و مرکز بهداشت استان جهت تایید موارد مبتلا به بیماری سل

۵۰-ثبت اطلاعات در مورد بیماران مبتلا به بیماری سل در برنامه کشوری

۵۱-نظارت بر عملکرد کارشناس مبارزه با بیماریها در بازدید هفتگی از مطب پزشکان شهرستان و بیمارستان

۵۲-برآورد داروهای مورد نیاز در درمان بیماران مبتلا به سالک و مالاریا و تحویل به بیماران

۵۳-دریافت ماهیانه فرم بررسی بیماریهای STD

۵۴-بررسی هر مورد عارضه واکسن گزارش شده و تکمیل فرمهای مورد نیاز

۵۵-ثبت عوارض واکسن در برنامه پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت

۵۶-ارسال آمار عوارض واکسیناسیون به صورت ماهیانه به مرکز بهداشت استان

۵۷-برگزاری کمیته بررسی عوارض واکسیناسیون در سطح شهرستان

۵۸-نظارت بر روند انجام واکسیناسیون در مراکز بهداشت و درمانی و خانه های بهداشت

۵۹-پاسخگویی و راهنمایی بهورزان، کاردان و کارشناس مبارزه با بیماریها در خصوص بیماریهای واگیر و ایمنسازی

۶۰-تهیه برنامه عملیاتی برای کلیه بیماریهای واگیر به صورت مجزا

۶۱-برگزاری جلسات اموزشی در خصوص بیماریهای واگیر جهت پزشکان مراکز بهداشت و درمانی و مطب های خصوصی شهرستان

۶۲-تهیه جزوات آموزشی و ارسال به مطب پزشکان، بیمارستان و ...

۶۳-هماهنگی با پرستار کنترل عفونت بیمارستان در خصوص گزارشدهی موارد مبتلا به بیماریهای واگیر

۶۴-هماهنگی با آزمایشگاه بیمارستان و آزمایشگاه های خصوصی در خصوص گزارش موارد مبتلا به بیماریهای واگیر

۶۵-هماهنگی با اداره آموزش و پرورش در خصوص انجام واکسیناسیون و همچنین معاینات دانش آموزی از نظر بیماری پدیکلوزیس

۶۶-ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص طغیان بیماریها در سطح شهرستان به مرکز بهداشت استان

۶۷-ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات اموزشی در سطح شهرستان در مورد بیماریهای واگیر به مرکز بهداشت استان

برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بیماریهای واگیر جهت رابطین بهداشتی و بهورزان