بیماریهای غیرواگیر

شرح وظایف ‌کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر

 1.  
 2. تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی
 3. آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه
 4. جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه
 5. آموزش مستمر نیروها
 6. هماهنگی با اداره پست جهت ارسال نمونه های هیپوتیروئیدی به آزمایشگاه رفرانس
 7. نظارت بر اجرای طرح بازدید منازل در خصوص پیشگیری از حوادث خانگی هر شش ماه یکبار و جمع بندی آمار
 8. جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش . و ارسال دیسکت آن بصورت شش ماهه به معاونت
 9. جمع آوری آمار مصدومین  چهارشنبه آخر سال  از بیمارستانها و ارسال به معاونت
 10. برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص
 11. تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی
 12. نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور
 13. پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده . ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)
 14. نظارت بر آزمایش های پیش از ازدواج زوجین جوان جهت غربالگری زوج های مشکوک به تالاسمی مینور
 15. بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها
 16. جمع آوری و ثبت آمار سرطانها از مراکز پاتولوژی منطقه
 17. نظارت بر برنامه دیابت طبق دستورالعمل کشوری
 18. نظارت بر اجرای طرح غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان
 19. نظارت بر اجرای طرح غربالگری فنیل کتونوری نوزادان
 20. نظارت و برنامه ریزی جهت اجرای طرحههای غربالگری کشوری،استانی و شهرستانی بیماریهای غیر واگیر
 21. تهیه و ارسال آمارهای ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه و سالیانه بیماریهای غیر واگیر
 22. تشکیل کمیته های درون و برو ن بخشی بیماریهای غیر واگیر
 23. نظارت بر کیلینیک دیابت
 24. نظارت بر مرکز غربالگری تالاسمی
 25. نظارت بر غربالگری زنان باردار در خصوص دیابت
 26. ورود اطلاعات بیماریهای غیر واگیر در پروتال وزارت بهداشت
 27. نظارت بر اجرای برنامه فشار خون
 28. برنامه ریزی ونظارت بر اجرای برنامه هموفیلی
 29. برنامه ریزی،نظارت واجرای طرح های بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر