برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان ایکتر نوزادی

در تاریخ۹۵/۰۷/۱۰واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون اقدام به برگزاری کنفرانس علمی یکروزه ایکتر نوزادی(زردی نوزاد)جهت پزشکان و ماماهای محترم شاغل در محل سالن اجتماعات این شبکه نمود.در این کارگاه آموزشی سرکار خانم دکتر ایروانی(متخصص محترم اطفال)مطالب آموزشی خود را بیان و در پایان لوح یادبودی به پاس آموزش از طرف معاون محترم درمان شبکه سرکار خانم دکتر حسنی به ایشان تقدیم گردید.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون