برگزاری کمیته کشاورزی ویژه فصل بهار۹۶

واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۳جلسه کمیته کشاورزی فصل بهار سال را۹۶ با حضور معاونت محترم بهداشتی شبکه آقای دکتر افشاری، معاونت و کارشناسان ترویج و امور دام جهاد کشاورزی و کارشناس اداره دامپزشکی و همچنین کارشناسان واحدهای مهندسی بهداشت حرفه ای، مبارزه با بیماری ها، گسترش و مهندسی بهداشت محیط در محل سالن کنفرانس شبکه برگزار نمود.در این کمیته مصوبات قبلی پیگیری و درخصوص مشکلات بخش گلخانه ها و دامداری های شهرستان و آموزش شاغلین این بخش هامصوباتی

نهایی گردید.

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون