برگزاری کارگاه آموزشی "نیازسنجی سلامت جامعه"

واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون در تاریخ ۹۶/۰۵/۱۹جهت پزشکان شاغل در مراکز تابعه ومراقبین سلامت اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان"نیاز سنجی سلامت جامعه"در محل سالن اجتماعات این شبکه بهداشت نمود.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون