برگزاری کارگاه آموزشی مدون دیابت و عوارض آن

 

واحدپیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۵در راستای رسالت خطیر آموزش،اقدام به برگزاری سمینار آموزشی مدون تحت عنوان دیابت و عوارض آن جهت پزشکان بخش خصوصی و دولتی نمود. در این کارگاه آموزشی مطالب ارزشمند علمی توسط مدرسین سمینار سرکار خانم دکتر درخشان متخصص محترم داخلی و سرکار خانم دکتر جعفری فوق تخصص غدد و متابولیسم ارائه و بیان گردید.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان  شهرستان تیران و کرون