برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت شنوایی در محیط کار

در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۹واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع حفاظت شنوایی در محیط کار جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرستان تیران و کرون،نجف آباد و فریدونشهر در محل سالن جلسات این شبکه نمود.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون