برگزاری همایش بیماری زئونوز

در تاریخ ۹۵/۷/۲۸ با مشارکت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون، شبکه  دامپزشکی شهرستان، سازمان جهاد کشاورزی، خانه بهداشت روستای کرد سفلی و دهیاری و شورای روستا، همایش بیماری های زئونوز)بیماری های مشترک انسان و دام) در محل روستا برگزار گردید.در این همایش اهالی نسبت به این بیماری ها اطلاعات لازم را دریافت نمودند.

 

                       روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون