برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان تیران و کرون

همزمان با آغاز هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در سراسر کشور در تاریخ۹۶/۰۴/۳۰،شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون میزبان برگزاری این انتخابات بود.این انتخابات هم اکنون تحت نظارت هیئت اجرایی و هیئت نظارت و نماینده محترم فرماندار شهرستان در حال جمع آوری آراء ماخوذه میباشد و تا ساعت ۲۰روز جاری انتخابات ادامه خواهد یافت.

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون