برگزاری دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تیران و کرون

واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۳با حضور معاون محترم فرماندار شهرستان جناب آقای بنهری و آقایان دکتر اویسی و افشاری رییس و معاون این شبکه و کارشناسان مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط و آموزش سلامت و سایر دوایر دولتی عضو کارگروه سلامت،اقدام به برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان نمودند.دراین کرگروه ضمن بررسی مصوبات کارگروه قبل در خصوص بیماریهای منتقله از آب و غذا و وضعیت اماکن عمومی و توریستی شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران وکرون