برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع شهرستان تیران و کرون

در تاریخ۹۵/۸/۱۹ واحد مهندسی بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون اقدام به برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان  بهداشت حرفه ای جهت صنایع شهرستان در محل سالن اجتماعات این شبکه نمود.

 

 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون