برگزاری جلسه هماهنگی نظام پزشکی شهرستان تیران و کرون

در تاریخ ۹۶/۱/۲۱ جلسه نظام پزشکی شهرستان تیران و کرون با حضور کلیه پزشکان و دندانپزشکان و معاون محترم درمان شبکه سرکار خانم دکتر حسنی و جناب آقای دکتر کریمی ریاست نظام پزشکی شهرستان در محل اتاق جلسات شبکه بهداشت برگزار گردید.در این جلسه پیرامون حل معضل زباله های عفونی مطب ها رایزنی و تمهیداتی اندیشیده گردید.